Điều khoản dịch vụ

FXRebate và người dùng đã đăng ký tại trang web này, sau đây được gọi là "Khách hàng", đã ký kết thỏa thuận với hiệu lực sau:

FXRebate là một đại lý của các công ty môi giới được đại diện trên trang web này, sau đây được gọi là "Nhà môi giới".

FXRebate cam kết không tăng số lượng chênh lệch và không tính phí hoa hồng bổ sung khi mở tài khoản của Khách hàng và giao dịch thêm với bất kỳ Nhà môi giới nào.

FXRebate cam kết trả cho Khách hàng một phần tiền bồi thường có được từ Nhà môi giới, sau đây gọi là "Hoàn tiền", sau khi phê duyệt thành công tài khoản trong hồ sơ của Khách hàng trên trang web của FXRebate, sau đây gọi là "Hồ sơ", theo sau là "Hồ sơ" theo điều kiện và số lượng quy định trên trang web này.

FXRebate có quyền không trả tiền Hoàn trả cho Khách hàng trong trường hợp Nhà môi giới từ chối bồi thường. Việc từ chối như vậy có thể phát sinh do vi phạm các điều kiện giao dịch của Nhà môi giới này bởi Khách hàng hoặc vì các lý do khác.

FXRebate sẽ có quyền, nếu cần, yêu cầu các tài liệu bổ sung để nhận dạng của Khách hàng. Những tài liệu này có thể bao gồm các bản sao hộ chiếu, bằng lái xe hoặc các tài liệu khác. Nếu không thể nhận dạng của Khách hàng, FXRebate có quyền không trả tiền Hoàn trả và chặn Hồ sơ của Khách hàng.

FXRebate cam kết rút tiền từ Hồ sơ của Khách hàng bằng bất kỳ cách nào để lựa chọn của Khách hàng trong vòng năm ngày ngân hàng. Hoa hồng hệ thống thanh toán có thể được giữ lại.

FXRebate cam kết không cho phép chuyển thông tin thu được từ Khách hàng, cho bất kỳ bên thứ ba nào tuân theo Chính sách bảo mật có sẵn trên trang web này.

FXRebate sẽ không chịu trách nhiệm về tính không chính xác của thông tin trên trang web này và trên các trang web của bên thứ ba được tham chiếu trên trang web này, nhưng sẽ nỗ lực để giữ thông tin đáng tin cậy và cập nhật.

FXRebate sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất trên tài khoản của Khách hàng phát sinh từ việc sử dụng các thông tin phân tích và thông tin khác có sẵn trên trang web này.

Tất cả thông tin trên trang web này thuộc về FXRebate và không thể được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự đồng ý của công ty.

FXRebate có quyền chặn Hồ sơ của Khách hàng trong trường hợp cố gắng truy cập trái phép thông tin trên trang web, spam, đối xử bất lịch sự với nhân viên của công ty và các hành động khác ngăn trang web này hoạt động đúng.

 

Khách hàng đã đọc Cảnh báo rủi ro có sẵn trên trang web này.