Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật


An toàn và toàn vẹn của khách hàng của chúng tôi Thông tin cá nhân của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của FxRebate (sau đây gọi là "Công ty"). Chính sách này mô tả các cơ chế và nguyên tắc thu thập và bảo vệ thông tin của Công ty.

 

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 

Để đăng ký bạn tại trang web, thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi trước Khách hàng, thực hiện đánh giá và phân tích công việc Trang web, xử lý và thực hiện giao dịch, thông báo cho bạn về các sản phẩm có liên quan của Công ty, Công ty thu thập các thông tin sau: tên và họ của bạn, số điện thoại, e-mail, số tài khoản giao dịch và tên của người môi giới. Trong một số trường hợp, để xác định Khách hàng, Công ty có thể yêu cầu thêm thông tin. Bạn cung cấp thông tin của bạn bằng cách đăng ký tại trang web và qua e-mail.

 

Thông tin chúng tôi thu thập độc lập về sự tham gia của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, nhà cung cấp Internet, thời gian và các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập. Chúng tôi thực hiện thông qua cookie (các tệp có thể được gửi từ máy chủ web đến máy tính của bạn). Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về bạn bằng cách cung cấp dữ liệu kỹ thuật mà chúng tôi có thể sử dụng để hợp lý hóa trải nghiệm của bạn với trang web của chúng tôi, tăng cường điều hướng và dễ sử dụng.

 

Các bên thứ ba

 

Công ty không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ các trường hợp yêu cầu chính thức từ cơ quan hành chính và / hoặc cơ quan tư pháp.

 

An ninh và bảo vệ

 

Công ty làm cho bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ tiên tiến về bảo mật lưu trữ dữ liệu.

 

Sửa đổi chính sách bảo mật

 

Công ty có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư bằng cách cập nhật trang này. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn đồng ý sử dụng thông tin này theo Chính sách này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của FxRebate!